novich_ok: (Default)
[personal profile] novich_ok
Це я про російськоліберальний дискурс навколо України.

Проходить десь тиждень, чи два, і осьі знову у стрічці хтось переймається через вислів якоїсь російської публічної особи. «ХХХХ сказав, що ми браття», «УУУ сказав, що ми реформи неправильно проводимо», «ZZZZ вважає, що ми маємо співчувати сім’ї головоріза, яким через втрату годівника нема чим вертати кредити».

Шановні!

1. На Росії зараз ідеологія на кшталт нацизму.
Цією ідеологію уражено більше, ніж 86% населення.
Ця ідеологія не вважає українців повноцінною нацією, а Україну повноцінною країною.
Прояв ідеології різний в кожного носія. Так, маргінальні класи мріють про геноцид українців, в той час ті, хто вважає себе "інтелігенцією", просто заперечують права українців на самозахист, на самостійні політичні рішення тощо.

Ще раз: особа, що перебувала в Росії довгий час чи взагалі живе там, з певною вірогідністю може бути уражена російським нацизмом, тобто вважати природнім станом українця несамостійність, обмеження в правах, зовнішнє керування тощо.

Міф про маріонетковий уряд — продовження і розвиток концепцій російського нацизму. Право і здатність українця на самостійні рішення заперечується настільки, що будь-які рішення приписуються зовнішній силі.

2. На Росії диктатура, цензура, репресії та обмеження прав і свобод громадян. Будь які публічні самостійні діє вважаються злочином, навіть прочитати вірша в людному місці.

Отже публічна позиція громадянина Росії є певним компромісом між його справжньою точкою зору і дозволеним рівнем висловлювання думок. До смерті Німцова певний рівень публічності та знайомств убезпечував від репресій і гарантував певні свободи. Зараз свобод нема.

Публічні особи, може, і не узгоджують кожен вислів, але мають погоджену позицію, в рамках якої працюють. Той самий Навальний може трішечки познімати дроном, трішечки зібрати відкритих даних та трішечки отримати в табло в рамках "розслідування". Але він не мав би і цих свобод, якби не був корисним в якості інструменту для тиску на певних осіб.

Тобто росіянин, висловлюючись, транслює меседж в рамках узгодженої позиції.

3. На Росії інфопростір розглядається в якості поля для проведення інформаційних операції зі створення громадської думки, контролю громадської думки, інформаційних диверсій, інформаційного впливу.

Тобто коли для мене інтернет — то пошта, спілкування і кошенята, для Росії інтернет — то інструмент впливу та контролю.

Відповідно створені державні інститути під егідою військових та ФСБ, що займаються широким спектром діяльності. Вони впливають на громадську думку і відслідковують вплив за змінами статистичних даних. Вони збирають досьє на велику кількість людей — лідерів, потенційних лідерів, вербують, невротизують, шантажують, знаходять компромісні рішення для співраці, поступово змінюють світосприйняття.

Якщо поєднати всі три пункти, виходить, що публічна людина, що є росіянином, чи жила в Росії, висловлює думку, яка:
— певною мірою отруєна російським нацизмом;
— певною мірою скорегована до дозволеного рівня висловлювань;
— ця думка формувалась під впливом ФСБ, явним чи неявним.

Тобто, коли «ХХХ щось не так сказав про Україну» — не переймайтесь. Перефразуйте це у «російський нацист висловив узгоджену з ФСБ думку, що народилась за підказкою ФСБ».

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

novich_ok: (Default)
novich_ok

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 67
89 10 11 12 1314
1516 17 1819 2021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 07:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios