novich_ok: (Default)
[personal profile] novich_ok
Був в Україні такий виконавець — Іван Дорн. Який, даючи інтерв’ю десь у Московії, висловив позицію, скажемо так, антиукраїнську. Хоча хтось і не бачить антиукраїнського в тій позиції, те, що озвучив Дорн, міг озвучити агент впливу чи корисний ідіот, але аж ніяк не свідомий українець.

Українське суспільство, що останнім часом на подібні закиди реагує, наче бугай на червоне ганчір’я, почало дорікати Дорну, а журналісти намагалися отримати доступ до тіла, щоби спитати, чи, бува, не тримав в той час Дорна в прицілі ФСБщний снайпер.

Дорн бекав, мекав і відмовчувався. Але ось, склав віршовану відповідь. Якщо чесно, відповідь я так і не зрозумів — знову якусь хрінь Дорн поніс. Але відсьогодні моя стрічка у фісбуці повна віршованих відповідей Дорну.

Тобто, Дорн започаткував нову забавку — посилати його, Дорна віршами.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

novich_ok: (Default)
novich_ok

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 67
89 10 11 12 1314
1516 17 1819 2021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 04:03 am
Powered by Dreamwidth Studios