novich_ok: (думающий кот)
[personal profile] novich_ok
Оскільки я відпочивав там, дє інтернету настільки мало, що й почту перевірять нєохота, розгрібаю пісьма, що поприходили. Всі пять пісєм розгрібаю, всьо ж банити ватніков корисно для здоров’я. Нє забаніл би — листів було б із три сотні.

Ну й там пішет мнє россійський пан, який вивчився свого часу на еколога, чкурнув до Московії, гдє став праграмістом і січас чи то как Лєнін в Польше, чи як праграміст у Літві. Всьо врємя він щиро співчував важкий українській долі, переймався Кримом і корупцієй, пєріодічески (раз на місяць) отправляя мені листи, що треба скинути Порошенка, об’явити Московії вайну і вєрнуть Крим силою. Спочатку я щось намагався пояснити, потім просто отвєчал пісьмом з темою "нахуй" і змістом "нахуй". Такіє тєма і зміст робили свою цілющу справу і пан починав вдень працювати, а вночі спати, замість того, аби слати мені листи із своїми душевними мукамі.

Так ось, коли я відпочивав, граючи в Нокса на старому компі і іноді викопуючись назовні, аби сходити до туалета, той пан напісав мені пісьмо, полноє розпачу і щирої занепокоєнності майбуттям української держави. І, коли я готував традиційну відповідь "нахуй", в пошту впав контрольний постріл від нього з тємою "Какая же ви дємократія єслі запрєтілі Дождь!!!!!!!!!!". Знаків оклику було десь стільки, плюс-мінус три.

Я надіслав йому "нахуй" на пєрвоє пісьмо и "нахуй" на листа про Дощ.

Тому що уся ця тєма не варта уваги. Рятуєте вашу родєну СССР Московію? Спасайтє. То ваша справа. Україна тут яким боком? А єслі вам очєнь кортить використати Україну в якості плацдарму боротьби із диктатурою хуйла, то учіться рисовать карту Неньки правєльна — з Кримом та Кубанню.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

novich_ok: (Default)
novich_ok

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
1718 1920 21 22 23
24 25 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios